Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται:

α) Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός
β) Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.

Αναλόγως δε με τη δραστηριότητα για την οποία παρέχεται η κάλυψη, κατά περίπτωση, δίδονται και σχετικές επεκτάσεις π.χ. τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά έκρηξη, χρήση μηχανημάτων κλπ. Η κάλυψη παρέχεται σε διάφορες δραστηριότητες και ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
  • ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
  • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου / εργοδότη έναντι των υπαλλήλων του, σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη νομοθεσία (Αστικός Κώδικας) και τα ειδικά συμφωνηθέντα και οριζόμενα στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Καλύπτονται:

  • Οι Σωματικές Βλάβες/Θάνατος με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός για τις πέραν του Ι.Κ.Α υποχρεώσεις
  • Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.